nylon spandex stripe ribbed knit

nylon spandex stripe ribbed knit

nylon spandex stripe ribbed knit